Ayo

Temat: Awans na nauczyciela mianowanego
Jedynym przepisem prawnym, który o tym mówi, a który zapewne znasz, jest: Art. 9d. 4. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Twój dyrektor najprawdopodobniej "przepracowanie" interpretuje jako czynne, a nie bierne, pozostawanie w stosunku pracy. Przepisy dotyczące awansu zawodowego nie wymagają jednak czynnego przepracowania (tak, jak np. w przypadku "trzynastki"), zatem przyjmuje się, że bierne przebywanie w stosunku pracy (np. przebywanie na urlopie macierzyńskim) traktuje sie jako "przepracowanie". Na Twoim miejscu po prostu złożyłabym we wrześniu wniosek wraz z planem rozwoju zawodowego. Jeśli dyrektor odmówi, bedzie musiał podac podstawę...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=718Temat: przerwa miedzy awansem(kontraktowy a mianowany)
Dołączę się do tematu, ponieważ mam podobny problem. Wywnioskowałam na podstawie wcześniejszych wypowiedzi, że jeśli akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego otrzymałam w dniu 28 sierpnia 2007 i pracuję w tej szkole do 31 sierpnia 2008 to w kolejnej placówce będę mogła składać wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego we wrześniu 2009. Czy dobrze zrozumiałam? Wtedy do 14 dni od rozpoczęcia zajęć muszę złożyć wniosek i plan rozwoju zawodowego i czekać maksimum do końca września na jego akceptację. Zgadza się
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2475


Temat: Awans na mianowanego
Znaczy się formułkę "patrz odnośnik..." dajesz bezpośrednio w sprawozdaniu? Ten plan rozwoju wcale nie jest taki oczywisty. Pani w związkach powiedziała mi, że NAPRAWDĘ do wniosku nie trzeba dołączać nic ponad to, co w rozporządzeniu, czyli: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4086


Temat: Czy mogę wybrać, w której szkole rozpocznę staż?
w grudniu 2005r. zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego, kiedy zatem mogę złożyć wniosek na stopień nauczyciela dyplomowanego?? I takie rzeczy mnie interesują! Jak nauczyciel bez podstawowej wiedzy o stopniach awansu zawodowego zdał egzamin na mianowanego?!
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=72


Temat: Koniec stazu na dyplomowanego 31maja2008
zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego: a) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów, b) dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit....
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1595


Temat: w sprawie prezentacji
Ponieważ sprawy awansu zawodowego mam już za sobą, więc nie ekscytuję się za bardzo tą problematyką, chociaż lubię od czasu do czasu prześledzić znajome fora. Moja opinia na temat " pisaniny ... to, co niektórzy nauczyciele wymyślają, kombinują, nadskakują itp. jest po prostu czasami śmieszne aż do bólu. Prowadziłam już kilka osób na stażu - i na kontraktowego, i na mianowanego, ale nigdy nie pozwoliłam moim podopiecznym na "wydziwianie". Przygotowywaliśmy zawsze wszystko zgodnie z rozporządzeniami, bez zbędnych ubarwień, rzeczowo, przejrzyście! Kiedy weszlo w życie obecnie obowiązujące rozp. o awansie np. na dyplomowanego, radziłam swoim ... się z zarzutem nieznajomości przepisów. Dlatego - dobra rada - awans to sprawa urzędowa, a skoro tak, to zwięźle, krótko i na temat! Jednak wszędzie zdarzają się wpadki. Ostatnio na jednym ... mogłam uwierzyć, że taki "numer" mógł się zdarzyć! Potem nasunął mi się wniosek: I PO CO TO? Niestety komisje bywają różne, czasami tak niekompetentne, że aż trudno powstrzymać się od komentarza!...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=5050


Temat: Plan rozwoju nauczyciela stażysty
Witajcie Owszem pracę możesz zacząć zawsze ( nawet na V roku studiów) i jesteś zatrudniona wtedy jako nauczyciel stażysta Karta Nauczyciela: "Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. 2. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego." Ale aby rozpocząć awans musisz mieć skończone studia wyższe. Karta Nauczyciela "Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3, odbycie stażu, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6, oraz: 1) w przypadku nauczyciela stażysty - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie; 2) w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego - uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie." a art. 9 ust.1 pkt.1 mówi że musisz posiadać wykształcenie wyższe Karta Nauczyciela "Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 1a, może zajmować osoba, która: 1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje; 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych; 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. 1a. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie przepisów o pomocy społecznej określają te przepisy." MAM NADZIEJE ŻE...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=98


Temat: Czy uważasz że nauczyciele za mało zarabiają ??
w czasie przerw, cała biurokracja związana z awansami zawodowymi, konkursy wewnątrzszkolne i pozaszkolne.... i masę innych zajęć Podaję mniej więcej zarobki nauczycieli: nauczyciel stażysta 1 218zł brutto (na rękę 830zł) nauczyciel kontraktowy 1 444zł brutto (na rękę 950zł) nauczyciel mianowany 1 829zł brutto nauczyciel dyplomowany 2 195 brutto brutto to kwota w całości, a netto to kwota na rękę czyli od kwot które podałam, trzeba odjąć średnio 32% (trochę inaczej jest w przypadku nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, bo im się należy wysługa (premia za lata pracy) Ile trwają "awanse" nauczycieli Z dniem nawiązania stosunku pracy osoba zatrudniona uzyskuje automatycznie tytuł nauczyciela stażysty i rozpoczyna dziewięciomiesięczny okres stażu, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, na swój wniosek złożony do dyrektora szkoły. Nauczyciel rozpoczyna staż, który trwa 2 lata i 9 miesięcy z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego na swój wniosek złożony do dyrektora szkoły. Rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak, niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. Czyli nauczyciel musi pracować co najmniej 9 lat, żeby stać się nauczycielem dyplomowanym
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=6317


Temat: termin składania teczki
Sprawozdanie w ciągu 30 dni od zakończenia stazu... Wniosek i "teczkę" do 30 czerwca by procedura zakończyła się jeszcze przed 1 wrzesnia (wtedy pensja po nowemu od 1 wrzesnia)... do 31 pażdziernika by procedurę zakończyła sie do końca grudnia (wtedy nowa pensja od 1 stycznia).. podstawa prawna art 9b ust. 3 i 3a 3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. 3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. jeśli to staz na kontraktowego lub mianowanego to wniosek najpóźniej trzeba złozyć ... Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w...
Źródło: forum.wychowaniefizyczne.pl/viewtopic.php?t=272


Temat: Wydział Edukacji
Opis sprawy: Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami) – zwane dalej rozporządzeniem. Wymagane dokumenty celem załatwienia sprawy: 1. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, 2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a także akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - poświadczone kopie, 3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenie ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; Miejsce składania dokumentów: Wydział Edukacji Budynek nr 1,...
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=244


Temat:
9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 3) w przypadku nauczyciela mianowanego: a) opis i analizę ... od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię. § 10. 1. Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel, ły. § 11 "2. Jeżeli wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub dokumentacja, o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania."; § 14 ust. 3 "3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego pozostawia się wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1, 2 i 4-7. Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna."; 4) w § 16 uchyla się ust. 4, 5 i 7; dnia Śro 14:32, 27 Paź 2010, w całości zmieniany 1 raz postępowanie kwalifikacyne na nauczyciela dyplomowanego
Źródło: kiszoneogorki.fora.pl/a/a,319.html